O autogazie wiemy wszystko
    Zarejestruj    Zaloguj    

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem Sklepu zwanego dalej Sklepem Internetowym SHOPGAS.PL jest ELPIGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w: 86-300 Grudziądz, Magazynowa14, NIP 957-08-11-415, REGON 192626868,
 KRS 0000069797, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy: 3 200 000,00 zł
2. ELPIGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w 86-300 Grudziądz, Magazynowa 14, zwana w dalszej części regulaminu ELPIGAZ jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na rachunku/fakturze jako sprzedawca zamówionych Produktów. Klient otrzymuje potwierdzenie informacji, o której mowa powyżej, najpóźniej w momencie odbioru Produktu dokumentowanej paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. W przypadku, gdy Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do wpisania w okno zamówienia własny numer NIP i upoważnić ELPIGAZ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Powyższe upoważnienie zostaje wysłane automatycznie po wpisaniu numeru NIP i wyrażeniu akcesu otrzymania faktury VAT.
3. W razie zmiany decyzji przez Klienta, który po otrzymaniu paragonu fiskalnego, jako dokumentu zakupu, chciałby zamiany dokumentu zakupu na fakturę VAT, winien przesłać na adres ELPIGAZ, listem poleconym, oryginał paragonu fiskalnego, oświadczenie o chęci otrzymania faktury VAT plus pisemne oświadczenie upoważniające ELPIGAZ do wystawiania faktur VAT oraz wyjaśnienie, dlaczego następuje zmiana decyzji przez Klienta. Zmiana paragonu na fakturę VAT możliwa jest w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu. Faktura przesłana zostanie do Klienta w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania przez ELPIGAZ upoważnienia.
4. Produkty to wszelkie towary, które Klient może nabyć w Sklepie w ramach organizowanej Prezentacji Produktów Sklepu Internetowego SHOPGAS.PL.
5. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówień, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków oraz poniższego regulaminu. Każde kolejne wejście do Sklepu jest potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego SHOPGAS.PL.
6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych ELPIGAZ. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez ELPIGAZ w celach promocyjno-marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


II. OFERTA. CZAS TRWANIA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. FORMY POTWIERDZEŃ.
1. Zawartość Sklepu Internetowego SHOPGAS.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożone przez klienta zamówienie nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa firmie ELPIGAZ sp. z o.o. ofertę kupna określonego towaru.
2. ELPIGAZ nie gwarantuje ciągłej dostępności w sprzedaży oferowanych towarów oraz zachowania ich cen.
3. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego SHOPGAS.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4. Do zakupów w sklepie internetowym SHOPGAS.PL upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowana jest do podmiotów gospodarczych lub klientów indywidualnych posiadających aktualną umowę z Elpigaz Sp. z o.o.
5. W przypadku klientów bez ważnej umowy lub klientów indywidualnych oferta cenowa na prezentowane w SHOPGAS.PL towary nie obowiązuje.
6. Klienci bez ważnej umowy lub klienci indywidualni mogą dokonać zakupu poprzez SHOPGAS.PL ale w cenach detalicznych, wyższych niż prezentowane w SHOPGAS.PL.
7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
9. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.
10. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane przez Właściciela sklepu bez konieczności informowania o tym zamawiającego.
11. ELPIGAZ zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości
12. System Sklepu Internetowego jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przesyła je w postaci załącznika w wiadomości e-mail przesyłanej na adres Zamawiającego oraz ELPIGAZ. Elpigaz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń operatorów sieci Internet, w szczególności NASK i Telekomunikacji Polskiej S.A., które mogły wpłynąć na nie dostarczenie w/w wiadomości. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Elpigaz pod adres e-mail podany w pkt.IV.2 lub telefonicznie pod nr telefonu 058-349 49 40.
13. Pracownik ELPIGAZ może dokonać weryfikacji zamówienia telefonicznie poprzez sprawdzenie zgodności danych formularza pod podanym przez Klienta w formularzu zamówieniowym numerem telefonu lub poprzez list e-mail. Pracownik ELPIGAZ skontaktuje się z ZAMAWIAJĄCYM w przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości zamówienia telefonicznie lub poprzez list e-mail celem ustalenia dalszego postępowania z w/w zamówieniem.
14. W przypadku braku potwierdzenia e-mailowego, zamówienie zostaje anulowane.
15. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu lub niezgodności złożonego zamówienia z regulaminem ELPIGAZ jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia bez konieczności informowania o tym zamawiającego.
16. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym SHOPGAS.PL są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
17. ELPIGAZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach ELPIGAZ zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już zatwierdzone do realizacji.
18. ELPIGAZ zastrzega sobie prawo do realizacji złożonych zamówień w osobnych partiach, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
19. ELPIGAZ zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do wprowadzania nowych towarów.
20. Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie internetowym mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów sprzedawanych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych produktów.
21. Nie będzie wydawany (wysyłany) towar oraz nie będą realizowane zamówienia złożone przez klientów, którzy:
21.1 Posiadają nie uregulowane w terminie jakiekolwiek zobowiązania wobec Właściciela Sklepu i jego oddziałów oraz wobec Autoryzowanych Dystrybutorów firmy Elpigaz sp. z o.o. w zakresie przedmiotu działalności prowadzonej przez ELPIGAZ,
21.2 Nie rozliczyli się z dokumentacji wydawanej przez ELPIGAZ lub podmiotów z nim współpracujących zgodnie z postanowieniami i warunkami zawartymi w umowie o współpracy z ELPIGAZ w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
21.3 Mogą starać się wykorzystywać zamówiony towar niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub niezgodnie z dobrym interesem ELPIGAZ, co mogłoby w konsekwencji doprowadzić do utraty dobrego imienia (wizerunku) firmy ELPIGAZ lub jej stałych odbiorców,
21.4 Zapisy powyższe określające odmówienia realizacji zamówienia dotyczą również przypadków, gdy nastąpi zapłata za towar zamówiony przez klienta w Sklepie Internetowym.
22. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.


III. ZAMÓWIENIA. OGRANICZENIA
1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym można zamawiać z dokładnością do 1 szt. lub 1 mb.


IV. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI
1. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską z zastrzezeniem, że wysyłkami przez Pocztę Polską obsługiwani są wyłacznie klienci indywidualni. Do firm oraz innch podmiotów gospodarczych wysyłki następuja poprzez firmę kurierską.
1.1. Cennik dostaw przez firmę kurierską:
a)  przesyłka kurierska do 31,00 kg, przedpłata – 18,30 zł netto
b) przesyłka kurierska do 31,00 kg, pobranie – 24,50 zł netto
c) przesyłka kurierska paleta EUR, ustalone warunki handlowe – 114,00 zł netto
d) przesyłka kurierska paleta przemysłowa 120x120 cm, ustalone warunki handlowe – 163,00 zł netto
e) odbiór osobisty – 0,00 zł

Przesyłki podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu!!


2. Szczegółowe informacje na temat przesyłki klient może uzyskać pod adresem e-mail order@elpigaz.com lub telefonicznie pod nr telefonu 058-349 49 40.
3. Po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma pełne prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera lub przedstawiciela poczty w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie ewentualnych uszkodzeń i reklamacji z nich wynikających niezbędny jest podpis kuriera na protokole reklamacyjnym sporządzonym w jego obecności.
4. Zamówione w ramach Sklepu SHOPGAS.PL produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.
5. Dostawa towarów następuje w terminie do 3 dni roboczych dla ELPIGAZ od chwili akceptacji zamówienia lub w terminie wybranym przez ZAMAWIAJĄCEGO w formularzu zamówienia po akceptacji tego terminu przez właściciela sklepu.
6. Zapłata za zakupiony Produkt wraz z kosztami przesyłki realizowana jest w chwili zapłaty gotówką lub przedpłatą na rachunek bankowy Sklepu.
7. Przedpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy ELPIGAZ wskazany podczas procesu składania zamówienia.
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać mailem na adres: order@elpigaz.com lub faksem na numer  (058) 348 12 11, potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego).  Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty pełnej kwoty odpowiadającej wartości przesyłki (zrealizowanego zamówienia na towar według potwierdzenia przesłanego przez ELPIGAZ wraz z kosztami transportu) na koncie Właściciela Sklepu.


V. GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
1. Zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim serwisem, którego adres umieszczony jest na kartach gwarancyjnych lub ewentualnie z ELPIGAZ. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje po odbiorze Produktu lub dowód zakupu, jeżeli towar został dostarczony bez karty gwarancyjnej.
Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji, w szczególności:
 - warunkiem przyjęcia towaru do punktu gwarancyjnego jest montaż poszczególnych elementów zakupionych w Sklepie internetowym SHOPGAS.PL i ich uruchomienie tylko przez osoby przeszkolone przez ELPIGAZ, posiadające stosowną umowę z firmą ELPIGAZ Sp. z o.o. (lista Autoryzowanych Dystrybutorów i Oddziałów dostępna jest na stronie www.elpigaz.com, wykaz uprawnionych Zakładów Montażu znajduje się na stronie www.its.waw.pl/uploaded_general/Wykaz_instGaz.pdf),
- dostarczenie do punktu serwisowego reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: ( np. przewody, instrukcje)
- dostarczenie do reklamowanego sprzętu dokładnego opisu zgłaszanej wady (np. jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym zazwyczaj występuje)
2. ELPIGAZ uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do ELPIGAZ.
3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.
5. Reklamacje składane są zgodnie z kartą gwarancyjną. W przypadku braku wskazania innego miejsca, należy je składać w siedzibie ELPIGAZ przy ulicy Perseusza 9, telefon 058 349 49 40 w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze dla ELPIGAZ.
6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia Produktu do właściwego serwisu gwarancyjnego na własny koszt.
 7. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania towaru.
Zwracany towar:
- nie może nosić śladów używania lub montowania w pojeździe;
- musi być kompletny t.j. zawierać także wszelkie załączone dokumenty i instrukcje;
- musi zostać przesłany do sprzedawcy na koszt klienta;
- do towaru musi zostać załączony oryginał dokumentu zakupu;
W przypadku zwrotu towaru będącego elementem promocji łączonej - zwrotowi podlega całość asortymentu z danego pakietu promocyjnego.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. ELPIGAZ zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego i usuwania z ofert dowolnych towarów,
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
 - dokonywania zmian w treści Regulaminu sklepu SHOPGAS.PL.
2. ELPIGAZ nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń oraz braku możliwości realizacji składanych zamówień, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Złożenie zamówienia oznacza równocześnie akceptację warunków powyższego Regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!

Zarząd ELPIGAZ Sp. z o.o.